Team Toy☆GunGunHotaru TachibanaMasamune MatsuokaTooru YukimuraHaruki HosokawaTeam HoshishiroNagamasa MidoriTakatora FujimotoIchi AkabaneHaruka HosokawaTeam Nine TailsNobunaga NishiNouhide MinamiRanmaru KitaSupporting CharactersKanae YajimaHanako SagaraToshizō UsanagiSoushi KamenashiMegumu YukawaMikisaburou KoumotoList of EpisodesEpisode 1Episode 2Episode 3Episode 4Episode 5Episode 6Episode 7Episode 8Episode 9Episode 10List of Manga ChaptersMusicRecent blog posts